ALGEMENE VOORWAARDEN 7sec BV (hierna te noemen “7sec ”)
Gedeponeerd en van kracht per 1 juli 2010, bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden. Inschrijvingsnummer 27238567 en gepubliceerd op de website www.7sec.nl.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en onlosmakelijk verbonden met alle handelingen en aanbiedingen van 7sec B.V. (hierna te noemen “7sec”) en op alle door 7sec afgesloten inkoop-, koop- en verkoopovereenkomsten onder welke titel ook, waaronder overeenkomsten tot levering van producten en diensten door 7sec aan een (potentiële) wederpartij. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “wederpartij” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot 7sec in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met 7sec gesloten overeenkomst, evenals elke natuurlijke of rechtspersoon die met 7sec een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
1.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De algemene voorwaarden van de leverancier of de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van 7sec zijn voor beide partijen vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Van door 7sec gedane offertes kunnen deel uitmaken: beschrijvingen, monsters, foto’s, afbeeldingen, maatopgaven, ontwerpen e.d., evenals eventuele bescheiden bij de offertes. Deze blijven (intellectueel) eigendom van 7sec en moeten op haar verzoek worden teruggegeven en mogen niet worden gekopieerd of aan derden worden afgegeven. 7sec behoudt zich alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor met betrekking tot het geleverde aan de wederpartij.
2.2 Offertes zijn geldig tot twee weken na offertedatum. Indien een offerte tot een opdracht leidt, blijven de in de offerte genoemde prijzen en bedragen ten hoogste 3 maanden na opdracht datum gestand, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Op toezeggingen, gedaan door werknemers van 7sec of door deze ingeschakelde derden, kan de wederpartij slechts een beroep doen indien deze door bevoegde vertegenwoordigers van 7sec schriftelijk zijn bevestigd.
2.4 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft 7sec het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding schriftelijk te herroepen. Wederpartij heeft eveneens het recht om binnen 5 werkdagen na de ontvangst van een opdrachtbevestiging onjuistheden in en/of aanvullingen op de opdrachtbevestiging aan 7sec op te geven. Daarna is de opdracht onherroepelijk. Een overeenkomst met 7sec komt eerst tot stand wanneer een aan 7sec gegeven order schriftelijk door haar wordt aanvaard.
2.5 Alleen datgene dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, bepaalt de uitvoering van de overeenkomst, dat geldt -mutatis mutandis- ook voor nadien overeengekomen aanpassingen of aanvullingen op de gesloten overeenkomst. Deze aanpassingen of aanvullingen zullen tegen de op dat moment geldende prijs aan de wederpartij worden aangeboden.
2.6 Werkzaamheden met een adviserend karakter worden naar beste kunnen en weten uitgevoerd. Alle door 7sec verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen. 7sec is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit adviezen, zoals het niet binnen het vastgestelde budget of binnen de vastgestelde tijd volbrengen van een project of behalen van een prestatie.

Artikel 3 PRIJZEN
3.1 De door 7sec verstrekte prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief de kosten voor verpakking en transport, tenzij anders is overeen gekomen.
3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, transport- en loonkosten, belastingen, invoerrechten c.q heffingen van overheidswege. 7sec behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst is gesloten, maar voor levering, verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de wederpartij in rekening te brengen. Iedere onuitgevoerde opdracht, zal tegen de gewijzigde prijzen worden uitgevoerd, behoudens het recht van de wederpartij om bij prijsstijgingen van meer dan 10 % de bij de in dit artikel genoemde wijzigingen nog niet uitgevoerde opdrachten, binnen 7 dagen na datum van kennisgeving van de prijswijziging aan de wederpartij, schriftelijk te ontbinden.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, heeft de prijs betrekking op de levering van producten af productielocatie of af bedrijf van 7sec. Transportkosten worden aan de wederpartij separaat in rekening gebracht, tenzij anders is overeen gekomen.
3.4 Indien onduidelijke kopij, schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, extra bewerkelijke tekst, ondeugdelijke databestanden of ondeugdelijke wijze van aanlevering van door de wederpartij aan te leveren materialen of producten plaatsvinden die 7sec noodzaken tot het maken van extra kosten, dan zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, heeft 7sec het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorziene verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijzen.

Artikel 4 ZEKERHEID, LEVERTIJDEN EN VERZENDING
4.1 7sec is gerechtigd van de wederpartij te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van haar verplichtingen kan opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst kan ontbinden.
4.2 De door 7sec opgegeven levertijden gelden als indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot ontstaan van een recht op enige schadevergoeding voor de wederpartij. De schriftelijk door 7sec opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die 7sec voor de uitvoering van de order nodig heeft in haar bezit zijn. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de wederpartij enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten. 7sec heeft het recht een order in gedeelten uit te voeren en producten te leveren naar die mate waarin zij gereed zijn, alsmede reeds geleverde producten onmiddellijk aan de wederpartij te factureren.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van producten af bedrijf van 7sec. De wijze van verpakking en verzending wordt door 7sec bepaald. Verpakkingen worden, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen, niet door 7sec teruggenomen.
4.4 Zodra de te leveren producten in het transportmiddel zijn geladen, gaat het risico voor wat deze producten betreft over op de wederpartij, ongeacht of hij of 7sec het transport heeft verzorgd en / of betaald.
4.5 De wederpartij is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is 7sec gerechtigd om – zulks te hare keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 BW te vorderen dat de bevoegde rechter 7sec van deze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is 7sec gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de wederpartij overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en 7sec de betaling van de koopsom vordert, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zal 7sec de zaken voor rekening en risico van de wederpartij tegen vergoeding door wederpartij van alle daaruit voortvloeiende kosten opslaan. Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan is 7sec tot de in dit artikel genoemde maatregelen bevoegd, indien de zaken niet binnen 1 maand na uitnodiging door 7sec daartoe door de wederpartij zijn afgenomen. Eventuele retourzending aan 7sec moet altijd franco, onder opgave van redenen geschieden: bij de in acht name van deze voorwaarden is 7sec gerechtigd de retourzending te weigeren en/of op kosten van de wederpartij terug te sturen. Indien de wederpartij weigert producten af te nemen volgens de overeenkomst, blijft de wederpartij gehouden de overeengekomen prijs en de daaruit voortvloeiende kosten of schade te betalen.

Artikel 5 RECLAME
5.1 De wederpartij moet, waar betreft het in door 7sec afgegeven offertes of wat daarvan conform artikel 2 deel uitmaakt, met betrekking tot door 7sec verstrekte gegevens, maten, gewichten, uitstraling, resolutie en kleurechtheid e.d., rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen voor zover deze nodig zijn ten behoeve van een goede uitvoering. De door 7sec geleverde producten en diensten mogen derhalve afwijken van de omschrijving in de order indien en voor zover het gaat om maat-, vorm-, ontwerp-, resolutie- en kleurverschillen e.d. en ondergeschikte wijzigingen in uitvoering of behandeling nodig voor een goede uitvoering. Voor handelsartikelen ligt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de producten bij de toeleverancier van 7sec.
5.2 Wederpartij heeft de verplichting de geleverde zaken, prestaties en ter beschikking gestelde rechten onmiddellijk bij aflevering te controleren, teneinde vast te stellen of zij aan de overeenkomst beantwoorden. Indien bij aflevering van de zaken of prestaties blijkt dat of wederpartij van mening is dat deze in enig opzicht niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de wederpartij daarop jegens 7sec geen beroep meer doen, indien zij 7sec daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie dagen na het verrichten van die prestaties c.q. na aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Feiten die zich eerst na verstrijken van drie maanden na het verrichten van een prestatie voordoen of openbaren, kunnen nimmer de stelling rechtvaardigen dat de prestatie niet aan de overeenkomst beantwoordt. In gebruik genomen of doorverkochte zaken, worden geacht door de wederpartij te zijn goedgekeurd en aanvaard. Ingeval de wederpartij en/of een derde de geleverde zaken of verleende rechten onoordeelkundig behandelt en/of deze zonder voorafgaande toestemming poogt te repareren dan wel daaraan enigerlei aanpassing of wijziging aanbrengt, kan de wederpartij zich er niet meer op beroepen dat de betreffende zaak c.q. de betreffende rechten niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en).
5.3 Ieder vorderingsrecht van de wederpartij jegens 7sec, met betrekking tot gebreken in de geleverde producten, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen de in lid 2 gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan 7sec ter kennis zijn gebracht; of indien b. de wederpartij 7sec geen of niet voldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; of indien c. de wederpartij de producten in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt/ onderhouden; of indien d. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, of indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit, nadat een periode van meer dan twee weken sedert de levertijd is verstreken.
5.4 Indien de wederpartij zich er op goede grond op beroept dat de afgeleverde zaak of verrichte diensten c.q. de verleende rechten niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan is 7sec te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, dan wel herstel of vervanging van die zaak ten aanzien waarvan rechten zijn verleend. In plaats daarvan kan 7sec indien vanwege de fabrikant of 7sec’s toeleverancier een redelijke garantie ter zake van de zaak is of wordt geboden er te harer keuze tevens mee volstaan het nodige te doen teneinde de wederpartij in de gelegenheid te stellen daarop jegens die fabrikant of toeleverancier binnen de voorwaarden van die garantie een beroep te doen.

Artikel 6 AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Uitsluitend indien garantieverplichtingen ter zake de door 7sec geleverde producten niet door derden, zoals fabrikanten, op zich zijn genomen, kan de wederpartij jegens 7sec aanspraken als bedoeld in het voorgaande artikel doen gelden, indien de schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van 7sec. De aansprakelijkheid van 7sec is in dat geval beperkt tot gebreken die een direct gevolg zijn van productfouten. 7sec kan op geen enkele wijze door wederpartij aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit of in verband staande met door 7sec geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden geleverde producten, zij het dat 7sec aan de wederpartij zo mogelijk nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.
6.2 Indien voor 7sec aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, is zij slechts gehouden tot - zulks te hare keuze:
a. (kosteloos) herstellen van gebreken; of
b. levering van vervangende producten, na ontvangst van de gebrekkige producten; of
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de wederpartij gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst; of
d. een in overleg met de wederpartij te bepalen schadeloosstelling in andere vorm dan hier bedoeld. De totale aansprakelijkheid van 7sec zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde producten ter zake waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, overstijgen. Indien de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 7sec aan de producten handelingen en /of wijzigingen heeft uitgevoerd of doen uitvoeren, vervalt elke aansprakelijkheid of garantie-verplichting van 7sec.
6.3 7sec is niet aansprakelijk voor de door haar geleverde zaken, noch voor de schade, inbreuk of kosten, welke mochten ontstaan aan de zaken van de wederpartij, afnemers of van derden, indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:
a. fouten of onvolledigheid in de door de of namens de wederpartij aangeleverde gegevens of orders van de wederpartij afkomstig; of
b. ondeugdelijkheid van materialen die door de wederpartij aan 7sec ter beschikking zijn gesteld. c. materialen, informatie, beelden en logo’s die op verlangen of door aanwijzing van de wederpartij zijn gebruikt.
6.4 Behoudens eventuele verplichtingen van 7sec uit hoofde van het voorgaande, is zij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de wederpartij en anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van 7sec. 7sec is evenmin aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de wederpartij en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De wederpartij is gehouden 7sec te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen 7sec mochten doen gelden, zoals veroorzaakt door schending van industriële en intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, foto’s, ontwerpen, gegevens, modellen of van werkwijzen welke aan 7sec door de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt/voorgeschreven.
6.5 De aansprakelijkheid van 7sec met betrekking tot door de wederpartij aan haar geleverde producten, diensten, of in beheer en/of gebruik gegeven zaken, beperkt zich tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van 7sec met betrekking tot deze zaken wordt uitgekeerd, ingeval van de betreffende aansprakelijkheid. De totale aansprakelijkheid van 7sec wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal beperkt blijven tot de directe kosten. Indien de overeenkomst uit een duurovereenkomst bestaat met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de factuurwaarde op het totaal van de vergoeding voor zes maanden gesteld. 7sec is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet tijdig leveren van support en onderhoud. 7sec aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook, ontstaan door derden geleverde producten of diensten. 7sec garandeert niet de goede werking van door haar geleverde of ter beschikking gestelde zaken in combinatie met door derden geleverde producten of diensten. 7sec is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van fouten in of als gevolg van onjuist gebruik van de door haar geleverde of ter beschikking gestelde zaken.
6.6 Alvorens tot installatie en/of implementatie van producten van 7sec kan worden overgegaan, zal de wederpartij er op haar kosten voor zorg dragen dat aan alle door of middels 7sec opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen. 7sec staat niet in voor onderlinge aansluitmogelijkheden van door haar geleverde of ter beschikking gestelde zaken of de mogelijkheid van aansluiting op overige zaken, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
6.7 7sec is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie op de ten behoeve van de wederpartij door 7sec ontwikkelde informatiedragers of communicatie uitingen, zowel in fysieke vorm als in digitale vorm. De wederpartij blijft te allen tijden verantwoordelijk voor de informatie die wordt weergegeven op alle door 7sec geleverde of ter beschikking gestelde zaken.
6.8 Indien een werknemer of opdrachtnemer van 7sec zich voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de wederpartij op een bij deze in gebruik zijnde locatie bevindt, staat de wederpartij er zowel jegens 7sec als jegens die persoon voor in, dat de omstandigheden waaronder die persoon zijn werkzaamheden dient te verrichten voldoen aan alle dienaangaande redelijkerwijze te stellen veiligheidseisen, waaronder in ieder geval begrepen alle veiligheidseisen geldend krachtens de wet of daarop gebaseerde regelgeving. De wederpartij zal aan die veiligheidseisen voldoen (mede) als ware de persoon bij haar in dienst en vrijwaart 7sec voor eventuele aansprakelijkheid welke voor deze mocht ontstaan, indien daaraan niet is voldaan.
6.9 Eventueel door 7sec opgegeven uren en/of kosten die verband houden met de uitvoering van aan haar verstrekte opdrachten zijn slechts indicatief, tenzij in de overeenkomst expliciet een zogenaamde projectprijs is vermeld. 7sec zal zich inspannen de desbetreffende werkzaamheden binnen de door haar opgegeven urenindicatie te verrichten. Uiteindelijk echter zal op basis van nacalculatie afgerekend worden. 7sec zal zich inspannen het door wederpartij gewenste in de overeenkomst genoemde resultaat te bewerkstelligen. Van een garantie dienaangaande dan wel een resultaatsverbintenis is geen sprake. Alle door 7sec te sluiten overeenkomsten betreffende het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten zijn inspanningsverbintenissen.

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 Alle door 7sec geleverde producten blijven geheel eigendom van 7sec tot het moment dat de wederpartij voldaan heeft aan al zijn betalingsverplichtingen jegens 7sec en zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling door de wederpartij van alle vorderingen die 7sec op de wederpartij heeft.
7.2 Voor het in dit artikel genoemde tijdstip van betaling is de wederpartij niet gerechtigd de zaken te verpanden, of op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren, doch is de wederpartij bevoegd in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening de zaken aan te wenden. Indien tengevolge van be- of verwerking van de door 7sec geleverde producten door de wederpartij het eigendomsrecht van 7sec rustend op de door 7sec geleverde zaken verloren is gegaan, is de wederpartij onverwijld verplicht op de door be- of verwerking ontstane zaken ten behoeve van 7sec een bezitloos pandrecht te vestigen, voor de vestiging van welk pandrecht namens haar de wederpartij 7sec bij het van toepassing worden van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nu voor alsdan uitdrukkelijk en onherroepelijk machtigt. Het is de wederpartij toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Alsdan is de wederpartij gehouden de verkregen gelden onverwijld aan 7sec over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan 7sec over te dragen.
7.3 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van haar betalingsverplichtingen jegens 7sec is 7sec gerechtigd de haar toebehorende zaken op kosten van de wederpartij terug te halen. De wederpartij verleent 7sec reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
7.4 Indien de wederpartij zijn betalings- en/of andere verplichtingen jegens 7sec niet nakomt en in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, in liquidatie treedt, of de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag op zijn zaken is gelegd, dient de wederpartij terstond 7sec hiervan op de hoogte te stellen en de beslagleggende partij, de bewindvoerder dan wel de curator te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van 7sec. Tevens is 7sec steeds zonder voorafgaande ingebrekestelling, gerechtigd om de door haar geleverde zaken zonder gerechtelijke tussenkomst, op kosten en voor risico van de wederpartij, weg te halen van de plaats waar deze zich bevinden, onverminderd het recht op ontbinding en/of schadevergoeding.
7.5 Indien er sprake is van het verlenen van licentie of verstrekken van gebruiksrecht door 7sec aan de wederpartij voor het gebruik van software en/of auteursrechten dan gaat het gebruiksrecht in nadat betaling door de wederpartij heeft plaatsgevonden en aan de overige op de wederpartij rustende verplichtingen zijn voldaan.

Artikel 8 BETALING
8.1 Betaling dient te geschieden in de gefactureerde valuta, zonder aftrek van enige korting, contant of door overmaking op een door 7sec aangewezen bankrekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wederpartij is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van de bankrekening van 7sec als de dag van betaling. Alle betalingen door de wederpartij aan 7sec worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande factuur aan de wederpartij, behoudens bij andere aanduiding door de wederpartij.
8.2 De betalingstermijn vermeld in dit artikel dient men als "fatale termijn" aan te merken, zodat, indien de wederpartij niet binnen de in bovenvermeld artikel gestelde betalingstermijn voldoet, hij geacht wordt van rechtswege in verzuim te zijn door enkele overschrijding van de overeengekomen termijn, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft 7sec het recht, de nakoming van alle verbintenissen van 7sec jegens de wederpartij op te schorten. 7sec is te allen tijden gerechtigd de zaken die zich onder de wederpartij (of derden) bevinden, maar aan 7sec in eigendom toebehoren, onder haar te nemen cq. verleende gebruiksrechten stop te zetten, zodra 7sec in redelijkheid kan aannemen dat er reële kans bestaat dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet dat 7sec het recht heeft van de wederpartij, na het onder haar nemen van de zaken of beëindigen van de licentie verlening, schadevergoeding te vorderen.
8.3 Als de wederpartij in gebreke is met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan 7sec, zonder dat een nadere aanzegging van de zijde van 7sec nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente van 1,5 % per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze meer mocht bedragen dan 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Voorts is de wederpartij gehouden de buitengerechtelijke kosten te voldoen die verband houden met de incassering van de vorderingen van 7sec; deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van 7sec om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2, sub c, B.W. in rekening te brengen. Voorts worden alle vorderingen van 7sec op de wederpartij opeisbaar (ongeacht of ter zake reeds is gefactureerd) en kan de wederpartij zich niet meer beroepen op andersluidende betalingscondities.
8.4 Betalingen strekken eerst in mindering op de in 8.3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM, INTERNET EN HET GEBRUIK VAN DE 7SEC WEBSITE, HET 7SEC SYSTEEM EN MULTIMEDIA PRODUCTEN
9.1 7sec behoudt zich voor rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ter zake van verkochte, verhuurde of in gebruik gegeven of verstrekte zaken of rechten met inbegrip van foto’s, ontwerpen, tekeningen, beelden, adviezen, modellen, websites, bestanden, apparatuur, software, instructies of documentatie. De wederpartij verbindt zich
a) deze niet te (doen laten) vermenigvuldigen,en
b) de eventueel daarin besloten of anderszins aan haar bekend gemaakte kennis en gegevens slechts aan te (doen laten) wenden voor het normale, eigen gebruik van de feitelijk geleverde zaken en/of verrichte diensten en
c) deze kennis en gegevens niet aan derden te (laten) openbaren; alles op straffe van verbeurte door de wederpartij aan 7sec van een direct opeisbare boete van een bedrag van € 50.000,-- voor iedere geconstateerde overtreding en onverminderd alle overige rechten van 7sec op nakoming, ontbinding en vergoeding van de werkelijke schade, etc. Indien 7sec in het kader van de uitvoering van de overeenkomst intellectuele en industriële eigendom ontwikkelt, waaronder maatwerk, komt deze toe aan 7sec, met dien verstande dat de wederpartij gerechtigd is daarvan gebruik te maken indien zulks is overeengekomen. Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van 7sec te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is 7sec toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de software of de geleverde zaken. Bij wijziging of aanvulling door wie dan ook van enig onderdeel van de zaken waarvan het intellectueel eigendom bij 7sec ligt, komen de intellectuele eigendomsrechten welke ten aanzien van de wijzigingen, aanvullingen en het gewijzigde/aangevulde onderdeel kunnen worden uitgeoefend, eveneens toe aan 7sec.
9.2 7sec kan een unieke toegangscode (gebruikersnaam en/of wachtwoord) aan een bedrijf of persoon (de wederpartij) verstrekken welke gebruik maakt van bepaalde functies op de 7sec website of het 7sec systeem en gebruik maakt van de digitale uitingen, carrousels, portfolio's, drukwerk, ideeën, foto's en aanbiedingen van 7sec. Deze uniek toegangscode bekrachtigt tevens de met 7sec in acht te nemen licentie afspraak, gebruiksrecht afspraak of andere duurovereenkomst. Het verstrekken door de wederpartij van de unieke toegangscode aan derden is strafbaar. Zodra de wederpartij de unieke toegangscode benut om zich toegang te verlenen tot bepaalde functies op de website van 7sec of tot het 7sec systeem, aanvaardt en respecteert de wederpartij de daarop van toepassing zijnde auteurs-, licentie-, fotorechten, gebruiksrechten en creatieve eigendomsrechten van de 7sec producten en diensten.
9.3 De wederpartij zal van de fotografische werken, aanbiedingen en uitingen geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn bedoeld voor het overeengekomen gebruik van de de bedoelde functies op de 7sec website of van het 7sec systeem. De wederpartij zal 7sec vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website of delen binnen de automatisering (zoals computer apparatuur) van de wederpartij waarop het fotografisch of digitaal werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan 7sec verstrekken.
9.4 Het auteursrecht op de 7sec website en de binnen het 7sec systeem aanwezige uitingen zoals fotografische, digitale, creatieve of conceptmatige werken berust bij 7sec. De wederpartij garandeert dat door nakoming van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale of internationale wetgeving op gebied van auteursrecht, het recht van industriële en intellectuele eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De wederpartij vrijwaart 7sec zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens bedoelde wet of regelgeving kunnen maken.
9.5 Indien omtrent de omvang van de licentie niets schriftelijk is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van de verkoop van de 7sec producten of diensten. Tenzij anders overeengekomen, is de wederpartij nimmer bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden of het gebruiksrecht tot zekerheid te verstrekken aan derden. Evenmin is de wederpartij toegestaan toegang tot gebruik te verlenen aan andere gebruikers en voor andere doeleinden als bedoeld in de gebruiksrecht overeenkomst of licentie verlening. Het gebruiksrecht is niet-exclusief en niet-overdraagbaar tenzij anders is overeen gekomen. Indien de wederpartij gedurende de periode waarvoor door 7sec het gebruiksrecht is verleend, het daadwerkelijk gebruik ervan staakt, blijft de wederpartij de overeen gekomen gebruiksrechtvergoeding over de overeen gekomen periode verschuldigd. Het is de wederpartij niet toegestaan enige wijziging aan te brengen in de systemen van 7sec waartoe gebruiksrecht wordt verleend of beveiligingen te wijzigen of te verwijderen. Per geconstateerde overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen verbeurt de wederpartij een direct opeisbare boete, onverminderd het recht van 7sec op vergoeding van de werkelijk geleden schade. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de systemen van 7sec waartoe het gebruiksrecht wordt verleend. Indien hieraan voorafgaand installatie werkzaamheden ten behoeve van de wederpartij benodigd zijn, geschiedt dit voor rekening en risico van en in opdracht van de wederpartij.
9.6 Elk gebruik van een fotografisch, digitaal, creatief of conceptmatig werk dat niet bedoeld is ten behoeve van opdrachten of correspondentie ten behoeve van 7sec, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf en inbreuk op de licentieafspraken, welke zijn gebonden aan het gebruik van de 7sec website. De wederpartij neemt bij het gebruik en openbaarmaking van een fotografisch of digitaal werk van 7sec te allen tijde de fotorechten van de fotograaf en de gebruiksrechten van 7sec conform artikel 25 lid 1 sub c en d AW in acht. Bij inbreuk of misbruik op de auteurs, licentie, fotorechten en gebruiksrechten wordt direct aangifte gedaan bij de Officier van Justitie. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de persoon of het bedrijf dat de inbreuk pleegt op de 7sec rechten als hierboven omschreven.
9.7 De wederpartij verbindt zich tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over de onderneming van 7sec, de cliënten van 7sec, de bestanden en de producten, waarvan de wederpartij kennis heeft genomen bij werkzaamheden ten behoeve van de wederpartij of ten behoeve van cliënten van de wederpartij of ten behoeve van derden. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. 7sec is gerechtigd de naam en het logo van wederpartij of diens cliënten waarmee 7sec een overeenkomst heeft op de 7sec website en/of referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen. Wederpartij en haar cliënten zullen gedurende en/of twaalf maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe, dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van 7sec, behoudens schriftelijke toestemming.
9.8 Indien sprake is van zet-, druk-, of andere proeven ten behoeve van door of via 7sec te leveren drukwerk, geldt goedkeuring van de proeven als erkenning dat 7sec en haar leveranciers de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist hebben uitgevoerd. 7sec is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op verzoek van de wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.9 Alle door of via 7sec vervaardigde zaken ten behoeve van een goede opdrachtvervulling, zoals productiemiddelen, ontwerptekeningen, modellen, informatiedragers, databestanden, foto- en beeldmateriaal, litho’s, clichés, films, dia’s, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stansmessen, stempelplaten en randapparatuur blijven eigendom van 7sec, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. 7sec is niet gehouden deze genoemde zaken af te geven aan de wederpartij noch deze voor de wederpartij te bewaren.

Artikel 10. BEEINDIGING EN ONTBINDING
10.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en nadat deze partij deugdelijk schriftelijk in gebreke is gesteld. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij.
10.2 Indien wederpartij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door 7sec nog niet is uitgevoerd. Bedragen die 7sec vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
10.3 In aanvulling op het bepaalde in dit artikel kan 7sec de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten, zulks ter keuze van 7sec, indien:
a. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
b. aan de wederpartij (al dan niet voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
c. op de wederpartij de wettelijke schuldsaneringregeling voor natuurlijke personen van toepassing is geworden;
d. na het sluiten van de overeenkomst 7sec ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
e. de wederpartij anderszins niet in staat is aan haar betalingsverplichtingen te voldoen;
f. de onderneming van de wederpartij geliquideerd of beëindigd wordt, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
7sec zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden
10.4 Na beëindiging van de overeenkomst is het de wederpartij niet toegestaan nog gebruik te maken van de zaken waartoe hij onder de gebruiksrecht verlening door 7sec toegang toe had. Bij overtreding hiervan verbeurt verbeurt de wederpartij een direct opeisbare boete, onverminderd het recht van 7sec op vergoeding van de werkelijke schade. 10.5 Na beëindiging van de overeenkomst kan de wederpartij geen rechten meer ontlenen aan de overeenkomst, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na beëindiging van de overeenkomst, o.a. eigendomsrechten en geheimhouding.

Artikel 11 OVERIGE BEPALINGEN
11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van 7sec van dien aard dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkoming) waaronder gebrek aan grondstoffen of personeel, bedrijfs- of vervoerstoring van welke aard ook, epidemieën, oorlog, belemmeringen door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties. Indien 7sec door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft 7sec het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In geval van overmacht kan de wederpartij 7sec niet tot schadevergoeding aanspreken.
11.2 Op de door 7sec uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door 7sec aangegane overeenkomsten en door 7sec verrichte leveringen, worden bij uitsluiting berecht door de Nederlandse rechter van de plaats van vestiging van 7sec, dan wel de volgens de wet bevoegde rechter, dit naar keuze van 7sec. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen ervan.
11.3 De eventuele niet-toepasbaarheid van één of meer van de in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden opgenomen bepalingen, laat de toepasbaarheid van de overige bepalingen onverlet.


X
Men kan inloggen met de gebruikersnaam of het emailadres.
Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.
Loading